Quạ kêu trên cành bàng xanh biếc
Tâm tình nầy chàng biết hay chăng?
Sao chàng cứ mãi tìm trăng
Xuân ngay bên cạnh chàng hay chăng chàng?
Hề hề. . .