Người tu mật hoặc các pháp tu có năng lượng gia trì. Nếu phát sinh nóng giận bất thường là do điều kiện sống và sinh hoạt khiến thân tâm bất tịnh. 
Nếu đã thường trụ Khí thì hành giả sẽ thấy không thích và tự nhiên từ bỏ. Nhưng chưa thường trụ khí thì bình thường thấy thích, nhưng khi gia trì lực hợp nhất với thể xác vật lý thì tự nhiên thấy khó chịu, khó chịu kéo dài nên sinh bực tức và nóng tính.
Bởi vậy đừng ham thần thông mà trước tiên hãy tịnh hoá thân tâm, sống đạo đức trong sạch và hướng thượng. 
Hãy theo con đường Giới Định Huệ. Năng lượng gia trì lúc nào cũng có đấy nhưng đừng cường điệu hoặc lạm dụng. Cứ thảnh thơi, ung dung, tự tại, thì năng lượng gia trì sẽ thông qua Giới Định Huệ tự hiển thị diệu dụng.