Hề hề. . . Ăn chay lâu ngày quá nên thấy lạ. . .
Vậy cần Tịnh Tâm hay Tịnh thức ăn? Hay phải cần cả hai?