Bên bếp lửa chùa Hương
Đạo vẫn thường thảnh thơi
Bên cuộc đời vô dục
Quả phúc vẫn tròn đầy
Hề hề. . .

Bên bếp lửa chùa Hương