1/ Sau khi hiệp khí. Ta chấp tay, huyền diệu kéo tay ta lên trời.
2/ Ta buông xuôi cơ thể, năng lượng của tình yêu tối thượng làm hiển thị khế ấn (mudra).
3/ Nếu ta là người thiện thệ có nhiệm vụ tâm linh. Khế ấn ấy sẽ vẽ linh phù(mantra) phụng thỉnh thiêng liêng.
4/ Ta bỏ ngõ con tim, chấp nhận và buông xuôi trong dòng chảy của năng lượng vũ trụ. Khế ấn ấy sẽ tự vẽ linh phù(mantra)vào giác quan, vào các luân xa(chakaras), vào gan bàn tay gan bàn chân. Đó là động tác phi nội dung. Là dấu hiệu ý căn ra ngoài tâm trí nhị nguyên(dualisme).
5/ Khi ta tự do mà nhập lưu. Cơ thể sẽ tự đảnh lễ. Đó không phải là động tác của nô lệ mà là động tác siêu thức vì ra khỏi ý thức và vô thức.
***

Tượng Cậu ở chùa Hương