Hề hề. . .Lẽ dĩ nhiên nhậu đã rồi tập mới hiệu quả.