Tỉnh thì không biết say
Do vậy 
Thằng say không thể học thằng tỉnh
Thằng tỉnh không thể dạy thằng say
Nó đã thấy rồi thì cần gì học cách mở mắt chứ?
Còn nó đang mơ, sao ông vào được trong giấc mơ của nó mà giảng chứ?
Hừ !