Khi anh là máu, trăng đỏ
Khi anh là cỏ, trăng xanh
Khi anh là chính anh
Trăng trở thành siêu việt