Bút gãy/ Hải Dương
***
Thằng say viết bút gãy
Bút gãy bay
Thằng say. . . c . .à. .y. . .

Hũ rượu Ba Gàn. . .hề hề. . ./ Hải Dương
***
Rượu Ba Gàn đựng hũ ba gan
Đời là "đang" mà đạo cũng đang
Uống vào thì nhàn mà đi hoang 
Hề hề. . .

Nhìn đời/Hải Dương
***
Nhìn đời chơi
Thấy đời rơi còn đạo đang bơi
Nhìn đạo chơi
Thấy đạo rơi còn đời thì ở trên trời
Hề hề. . .
Nhìn mà không nhìn thì đời đạo 
Không lao xao
Không ồn ào
Không đi vào đi ra
Không còn Ma không còn Phật

Phù điêu Đạt Ma/ Hải Dương
***
Ma Đạt nhìn Đạt Ma
Còn Đạt thì còn Ma
Hết Ma thì hết Đạt
Quát !

Cây đàn của Ba Gàn/ Hải Dương
***
Này Cỏ May
Lấy cái " không chơi" để chơi
Thì tiếng đàn sẽ bay khắp muôn nơi

Tượng Phật Thích Ca/Hải Dương
***
Nhìn tượng chỉ thấy tượng không thấy Phật.
Hề hề. . .
Nương theo ngón tay để thấy trăng chứ đừng cắn ngón tay.

Tượng Quán Âm/ Hải Dương
***
Còn quán thì còn âm
Hết quán thì hết âm
Tâm