1/ Tiếc thay! Người đẹp mà già sớm
Tiếc thay! Người hào hoa mà nghèo
Tiếc thay! Anh hùng không gặp lúc khốn cùng

2/ Gặp nhau cứ cạn chén đầy
Cuộc chơi vinh nhục thôi mầy kệ tao

3/ Anh thu mình trong vỏ ốc
Còn ta cô độc cuộc đời điên
Đêm xuân uống rượu giải phiền
Kệ cha thiên hạ giả thiền giả tu
Hề hề. . .
Ta ngu còn bạn sĩ phu 
Một trà một rượu vân du ngủ rừng

4/ Thời gian đâu có đủ để hiểu một con người
Cần phải đồng cảm lúc người ấy khóc cười trong vô thức

5/ Nếu lo việc dân việc nước mà được như lo việc nhà thì chả ai thành người vô dụng.