Trên đầu tóc đang bạc
Gió mát mai đang nở
Trong bình hồng đang mơ
Suốt đêm ta ngồi chờ đời mới
>>>

(Trong bình hồng đang mơ)