Vỉa hè có cà phê sữa đá
Vỉa hè có quán lá nhậu lai rai
Vỉa hè, nơi ta dài lê la và nhả ra thơ thẩn
Vỉa hè quán lá 
Trà bụi, cơm bụi, cà phê bụi 
Đời bụi, đạo bụi mà tình chả bụi
Hề hề. . .
>>>

Click here to play this video

https://youtu.be/4gh1iGxdzac