Anh như gió từ đá
Đá lanh canh 
Gió chạy quanh tim em
Em như nắng từ rêu
Rêu hoang vắng 
Nắng có màu xanh của gió