Vẽ để chơi
***
Vẽ đời vẽ đợi ngạo thênh thang 
Vô vô hữu hữu đạo miễn bàn
Tiên hát Thánh đàn Thần đang vẽ
Tam- thân- nhất- thể thế gian nhàn
Hề hề. . .