_ Nầy gió ngươi đến đây làm gì?
_ Ta đến đây tìm Phật?
_ Đi chơi đi. Vạn pháp duy tâm tạo. Ngoài tâm không có gì?
_ Không có cả ngài và tui sao?
_ Không có cái gì ngoài sự phóng chiếu của tâm thức ngươi kể cả điều huyền diệu ngươi gọi là Phật.
_" Như thị" thì sao?
_ Đã có Tướng thì sao " như thị" được? Nó là một dòng chảy miên viễn thì làm sao nắm bắt được mà tìm . . .Hề hề. . .
_ Thế sao ông cũng đang ở đây?
_ Ta chơi chứ không chấp. . .hề hề. . .
>>>

Đấy