Hề hề. . .
Mừng xuân an lạc. 
Đắc tài, đắc lộc, đắc bình an. 
Ai có muốn thỉnh về treo tết không? Ta mới vừa ngẫu hứng vẽ xong.