Ba Gàn mà vẽ Gàn Ba
Vẽ qua vẽ lại . . .
Vẽ ra Ba Gàn
Hề hề. . .

(Ai có hàng thì đến mà nhận)