Đời rách ló đạo
Đạo rách ló ngã
Ngã rách ló. . . đời
Hề hề. . .
Khi hề hề rách, ló cái tanh hách thông thênh
<<<

Rách