Đời mặn và đắng
Huệ trắng yên lặng mà thơm
Ngày ta cắm huệ trắng vào bình
Ngày nào ta cũng thay nước trong bình
Để mùi thối của nước không át mùi thơm của huệ
Này Cỏ May
Ông cắm hoa pháp của thánh hiền vào bình tâm trí 
Nhớ phải thay nước hàng ngày
Nếu không mùi thối của tâm trí sẽ át mùi thơm của pháp

Hề hề. . .
Ông không thay nước cho sạch lại còn hăm hở mang bình hoa ấy tặng người khác sao?!