Từ trần gian đi hoang
Vượt qua thiên đàng
Ta buông mình vào thênh thang vô giới hạn
Ha ha. . .ha. . .
Mặt trời đỏ bỏ lại sau lưng
Bỏ lại cây trúc xanh đứng canh vô thường thiện ác
Phút giây nầy gió mát
Quá khứ và tương lai tan nát
Ta hiện nguyên hình
Đứng chình ình giữa hiện hữu phù sinh
>>>

(Mặt trời đỏ bỏ lại sau lưng
Bỏ lại cây trúc xanh đứng canh vô thường thiện ác)