- Nghiệp làm sao tịnh được ?
- Nghiệp là qui luật khách quan không thể tịnh được
- Thế sao kinh nhật tụng dạy phải tịnh thân nghiệp, khẩu nghiệp, tam nghiệp và pháp giới?
- Hề hề . . .Này Cỏ May, ai có đó mà tịnh với bất tịnh.
- Thế mà vẫn có pháp tịnh được sao?
- Khi ông chứng lý vô ngã thì tự biết bản chất mọi sự là Tánh, không và tịch lặng.
- Trong thực tiễn "sự" thế nào?
- Khi ông tịnh hoá thân tâm và nhận được gia trì lực (bodhi) thì thể xác của ông (sattva) hợp nhất với năng lượng để thành thể tâm linh Bồ Đề Tát Đoả (Bodhisattva). Báo Thân của ông đã biến thành Hoá Thân. Mà nghiệp chỉ tác động trên Báo Thân nên không ảnh hưởng gì đến ông, nên lúc ấy gọi là Tịnh Nghiệp. 
- Thế sao vẫn thấy các vị tu hành phải trả nghiệp bị ốm đau hay ma sự quấy nhiễu?
- Hề hề. . .nghiệp thì vẫn luôn xảy ra chứ không thể nào không hiển thị. Chỉ có điều không ảnh hưởng gì đến sự an lạc của các ngài, vì các ngài luôn trong thể Bồ Đề Tát Đoả.
Này Cỏ May khi là Bồ Đề Tát Đoả thì tự nhiên nghiệp có đấy mà không ảnh hưởng gì mình, chứ không phải cố gắng cam chịu nghiệp. Nó là phi nỗ lực.