Ghế trò vắng
Ghế thầy trống 
Im lặng lồng lộng
Chỉ còn lại 
một cành hoa đang ngủ đông