Gia trì lực ngược chiều với năng lượng Kundalini.
Người nhận gia trì lực của đại thừa, năng lượng từ trên đi xuống. Thân Mật, Khẩu Mật và Ý Mật đều phản quang tự kỷ nên ngược với chúng sanh.
Hậu môn tâm linh trùng với Bách Hội hay luân xa 7. Như vậy kênh Sushuma đi qua não và tủy sống là rỗng và trống hai đầu, nên Lão Tử gọi là ống bễ lò rèn. Hay hang Thần sâu thăm thẳm.
Hai mắt thành một mắt hay rời khỏi nhị nguyên (dualisme). Gọi là Thiên Nhãn hay Diệu quán Sát Trí.
Và cơ quan sinh dục trùng với miệng. Nên trong tâm linh người nói nhiều là người phạm giới Dâm.
Chẳng những không ba hoa thuyết giảng mà còn phải ái ngữ và chánh ngữ.
>>>>
Minh họa bài pháp Thiền Mật ở Pác Ngòi / Ba Bể.