Thu rơi nơi đáy ly
Đạo rơi nơi tình đi
Ta chơi nơi vô vi
Sen đi thu buồn chi