Vườn xưa hoa nở bướm về
Sơn khê gió hát câu thề cát bay
>>>

Click here to play this video

https://youtu.be/oC2X-jPYO8Y