Cuộc đời như cái bánh đa
Tròn mà dễ vỡ cắn là giòn tan
Ngổn ngang đời đạo lợi danh
Kết thành bong bóng trọc thanh sần sùi
Than củi nhà lửa pháp hoa 
Nướng cho chân lý giác tri chín giòn
Được còn thành bại vô vi
Bẻ kêu cái rốp đốp thì thơm ngon
Ăn đi đừng đội lên đầu
Dẫu cho thiên hạ từ lâu đã thờ 
Lơ thơ dăm miếng thì phiêu
Ăn nhiều mỏi miệng răng nhiều liêu xiêu
Hề hề. . .
Nam mô đời đạo bánh đa
Thiên hà đại địa bao la rất giòn