Thăm vợ chồng môn sinh già ở Nam Định /16/8/2017

(Hình Hương Anh tặng)