Em bán trăng cho sông
Nước bềnh bồng mà trăng cứ lặng im
Em bán trăng cho tim
Tim già nua loang lổ 
Thế mà trăng cứ lồ lộ cái thanh xuân
Em buâng khuâng bán trăng cho đời 
Đời chơi chịu 
Thế mà trăng hiền dịu vẫn cứ chịu chơi
Em bán trăng cho đạo rạng ngời
Đạo à ơi mốc xì 
Thế mà trăng vẫn cứ nguyên si
Hề hề. . . 
Em bán. . . em bán cái huyền trăng 
Ai có thích, mua về ăn kẻo nguội
>>>

(Hề hề. . 
Đời chơi chịu, thế mà trăng hiền dịu vẫn cứ chịu chơi)