Úp cái chén bể lên đá

Hòn đá nằm tênh hênh

Đặt đôi đũa gãy kế bên

Đai dương sóng rền vang tam giới

 

Bắt cái ấn dâng con gà vô vi

Gà vô vi gáy thông vô sư trí

Vẽ cái bùa dâng hũ rượu bất tư nghì

Rượu bất tư nghì cười khì trong gió hú

 

Ha ha. . .ha. . .

Say trăng trên vịnh Vĩnh Hy

Đốt nén hương bất kỳ,

Ta bèn cúng cái “đếch còn chi”

>>>

Đặt đôi đũa gãy kế bên
Đai dương sóng rền vang tam giới