Sương trắng sen hồng mưa thả rông
Long lanh nước động lá nứt ngồng
Bình không chén rỗng trà pha mộng
Ha ha. . .ha. . .
Trời không 
Đất không 
Đạo đếch đồng