1. Kinh nghiệm về sự thuần khiết, về sự trong trắng và hồn nhiên của cuộc sống là cái tự nhiên có. Không cần tập hay tu luyện gì cả chỉ cần thành thật với chính mình và mọi người. Nếu bạn là người đã hiệp khí, kinh nghiệm về sự thuần khiết của năng lượng và của cơ thể mình sẽ làm bạn đắc khí mà như không đắc khí. Năng lượng luôn ẩn tàng nhưng sẽ tức khắc hoạt dụng khi bạn thích ứng tình huống.

2. Trong mọi hoàn cảnh. Khi bạn có kinh nghiệm về sự thuần khiết của cuộc sống. Bạn sẽ hạnh phúc chứ không cần diệt khổ. Nếu bạn là người đã hiệp khí. Kinh nghiệm về sự thuần khiết nầy sẽ làm “thường tịch quang” tự lan tỏa mà bạn không cần phải phát công để học viên đắc khí. Và vì nó là năng lượng thuần khiết nên bạn cũng không cần phải lập Mandala để bảo vệ lớp học.

3. Giọt sương long lanh trên đầu ngọn cỏ. Giọt sương là tinh khiết, nhưng nó vẫn phản chiếu sự vật. Không vì sự phản chiếu đa dạng nầy mà giọt sương mất tinh khiết. Này bạn cái như thị luôn thuần khiết cho dù nó đang phản chiếu hiện tượng. Bạn biết đấy, bản thể chưa bao giờ là ngoan không, nó vẫn ẩn tàng mầm sống để chờ hoạt dụng.

4. Sự vật luôn đang là nên mọi cái biết đều là chuyện đã qua, vì bạn phải ngừng lại để biết. “Không biết” mà tự nhiên cùng đồng hành với tình huống thì gọi là thích ứng. Thích ứng thì luôn an, luôn an thì tịnh, luôn tịnh thì thuần khiết nên tự nhiên có niềm vui không nguyên nhân và sẽ tự phản ảnh sự vật .

5. Phản xạ của cơ thể thì tức khắc tức thì và “không biết”, khi cơ thể tiếp xúc với tình huống thì nó bất ngờ diễn ra. Cũng vậy khi thể xác vật lý hợp nhất với năng lượng sống của trời đất thì cơ thể bạn gọi là “Hiệp Khí” hay Bodhisattva(Bồ Đề Tát Đỏa). Khi Bồ Đề Tát Đỏa của bạn tiếp xúc với một tình huống vật chất hay tâm linh nó liền phản xạ tức khắc tức thì mà “không biết”.

6. Em tưới địa lan
Hoa vàng trong suốt
Lá xanh thong thả dài 
Tay trần ai nhẹ vuốt
Trong suốt cũng sạch không
>>>

(Tay trần ai nhẹ vuốt
Trong suốt cũng sạch không)