Em vừa mới dọn trà nhài
Bác nào có khát uống vài bình chơi
Uống rồi bác mới thất kinh
Trà nhạt dỡ ẹt . . .
nhưng tình thì phê
Hề hề. . . .

Click here to play this video