Lấy cỏ làm trà
Lấy lá hứng sương
Gom gió mười phương
Ủ lửa bình thường
Diệu hương diệu tướng

Click here to play this video