Ngắm hoa rơi bỏ quên dép
Dép vô phép nằm chơi
Nhặt thơ trời bỏ quên quạt
Quạt toang hoác thông thênh