Ba Gàn đi kiếm Gàn Ba
Kiếm qua kiếm lại
Kiếm ra Ba Gàn
Hề hề. . . .