Phát công và thụ khí là 2 cực của tâm trí nhị nguyên. Nó là phương tiện thiện xảo để rèn luyện sức khỏe và giúp người khác khỏe mạnh về thể chất. Nhưng nếu muốn vượt khỏi phạm trù của tâm trí và thể nhập Tánh hành giả cần vượt lên trên nhận và cho. Chỉ tự tại, buông xả và tự nhiên thôi.

Cho nên nhận cũng là tự nhiên nhận chứ không cố ý, cho cũng là tự nhiên cho chứ không cố ý. Được như vậy thì lúc nào cũng đắc khí mà không cần thụ khí. Được như vậy thì lúc nào cũng phát công mà không có tướng phát công.

Bếp lửa không cố ý “phát ấm” mà ai ngồi gần cũng ấm. Người ngồi gần bếp lửa chẳng cần kỹ thuật gì để nhận hơi ấm, chỉ ngồi gần và tự nhiên nó ấm chứ không cần “thụ ấm”.

Này Cỏ May

Trước khi phát ra ánh sáng hãy tự cháy lên.

Trước khi hơi ấm lan tỏa ra chung quanh phải có ngọn lửa nơi trái tim mình.

>>>

Xuyên kịch ở Thành Đô

>>>

Kỷ niệm ở nhà hát Kịch /Thành Đô/Trung Quốc.

>>>

Đường vào miếu Khổng Minh /Thành Đô/ Trung Quốc