Đạo thằng Bờm

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH

KHÍ CÔNG DƯỠNG SINH
Diễn đàn thảo luận, nghiên cứu về Khí công và Dưỡng sinh

Đạo thằng Bờm

  • Comments 1

Bờm cười quạt mo
Đạo không to không nhỏ
Bát ngát xung thiên
Khí tự truyền không dạy
Sen nhảy khỏi bình
Tính thình lình quên lặn
>>>

Bờm cười quạt mo
Đạo không to không nhỏ

Sen nhảy khỏi bình
Tính thình lình quên lặn