Mandala có nghĩa là một trung tâm (la), được tách riêng ra hay được trang điểm (mand). Có thể coi Mandala là một đồ hình vũ trụ thu nhỏ (cosmological diagram). Mandala chữ Hán dịch là “luân viên cụ túc”nghĩa là vòng tròn đầy đủ. 
Theo ý nghĩa thực tiển thì Mandala có nghĩa là đàn tràng để hành giả bày các lễ vật hay pháp khí cho nghi thức hành lễ, cầu nguyện, tu luyện. . . .
Đối với thiền năng lượng, mật tông, hay KCDS. . . .thì Mandala còn có ý nghĩa là phương cách bí truyền bày biện các linh tượng, bát hương, các pháp khí, cách hô thần nhập tượng, các khế ấn (Mudra) các thần chú căn bản(Dalani) và các linh phù nền tảng (Mantra) . . .v.v. . .Mục đích để làm trường năng lượng của Mandala biểu thị theo một phương cách nhất định phù hợp với từng mật pháp mà hành giả đang thực hành. 
Đối với các bí pháp, hành giả nhất thiết phải nên thực hành trong một Mandala để ổn định về năng lượng. Việc thiết lập các Mandala là do các giáo thọ và giúp hành giả thực hành tốt trong Mandala là các vị A xà lê.