Hình kỷ niệm lễ Tôn Sư Trọng Đạo/Nam Định/20/11/2015.