Này Nhóc, ta dạy con pháp môn nầy để con đi chơi. . . .hề hề. . .