Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.
(Mahatma Gandhi)

****
Sống như chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất.
(Ralph Waldo Emerson)

***

Click here to play this video