Chân lý của Tao và chân lý của Mầy.
Hề hề. . .Nếu không có giới thì cắn nhau to.