Hoa sen nở trong mưa thu
***
Nơi chỗ trống giữa trời và đất
Nơi lỗ hổng giữa Phật và Ma
Nơi mưa thu bay qua cửa quan hà
Có hạt mưa già thấm qua trái tim đất đá

Đất đá rùng mình 
Vực sâu lặng thinh thình lình nở hoa

Chỗ trống giữa trời và đất
Lỗ hổng giữa Phật và Ma
Có giọt mưa hình đóa hoa
Nở mãi không già

>>>>
(Khi hạt mưa già thấm qua trái tim đất đá. . .)