Ngài Triệu Châu hỏi ngài Nam Tuyền:
- Thế nào là đạo?
Ngài Nam Tuyền đáp:
- Bình thường tâm thị đạo
- Lại có thể nhằm tiến đến chăng?
- Nghĩ nhằm tiến đến là trái
- Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo?
- Đạo chẳng thuộc biết, chẳng biết. Biết là vọng giác, không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, ví như hư không thênh thang rỗng rang, đâu thể dối nói phải quấy.
Ngay đó ngài Triệu Châu liền ngộ.
****
Để biết thực tế bạn không cần có bất kỳ quan điểm nào.
Chỉ người nào không có bất kỳ một ý nghĩ chấp trước nào bám vào, người ấy mới có thể là tấm gương phản chiếu thực tại.
Người không nô lệ cho bất kỳ quan điểm nào thì không xung đột với thực tại mà luôn luôn khớp với nó.
- Bất kỳ khi nào chúng ta thành công cũng là do chúng ta khớp với thực tại.
- Và ngược lại bất kỳ khi nào chúng ta thất bại cũng là do xung đột với thực tại và không khớp với sự biến dịch của cuộc sống.
Thất bại hoặc thành công là chỉ dẫn bạn có thường trú tam bảo hay không, nghĩa là bạn có thực tế và khớp với thực tại hay không?
Còn nếu bạn là người tập KCDS, tu Mật Tông, hay tu tập các phương pháp thiền có năng lượng :
- Nếu bạn đã hiệp khí hay đã nhận gia trì lực. Và nếu bạn khớp với thực tại thì hành động và các biểu thị của bạn là tự nhiên, là bình thường, nhưng hiệu quả và tràn đầy nghệ thuật.
- Còn nếu bạn đã hiệp khí hay đã nhận gia trì lực. Nhưng mọi biểu thi và lời nói của bạn sặc mùi mê tín; xa rời thực tiển; chỉ lý thuyết suông không đem lại hiệu quả gì cho cuộc sống, thì quả thực bạn đã không khớp với thực tại và đang tự mình xung đột với tự nhiên của cuộc sống.
Bình thường hay không bình thường khi đắc khí, bình thường hay không bình thường lúc nhận gia trì lực, chính là chỉ dẫn cho hành giả biết mình có khớp với thực tai hay không? Mình có thường trú tam bảo hay không?
Này Cỏ May
Đấy là điều mà cổ đức đã dạy: Bình thường tâm thị đạo.

*****

>>>>

>>>>

>>>>

>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>>

>>>