Muốn viết chơi vài câu
Biết tìm đâu để viết?
Tìm nơi tâm
Tâm lặng câm vắng ngắt
Tìm nơi đời
Đời đặc quánh, chẳng có mảnh nào bong ra
Tìm nơi Ma, Ma chỉ nơi Phật
Tìm nơi Phật, Phật bận mỉm cười
Tìm nơi Người, biết tìm đâu ra Người Thật?
Thôi . . .
Đành cất bút !
Hề hề . . .