Lúc đến lúc đi....hề hề. . Vô vi thì lấy chi đi với đến

>>>

Lòng thành

>>>>>

Ông già lẩm cẩm

*

Ban đầu còn ta với Tổ
Lâu ngày chỉ còn dấu vết ta với Tổ
Những ngày ta già rồi thì chỉ còn Tổ
Chắc khi ta chết rồi, thì mới chẳng còn Tổ chẳng còn ta
Hề hề . . .
Thiên hạ nói ta là ông già lẩm cẩm

>>>>

Nguyễn công Trứ:
Tri túc tiện túc, đãi túc, hà thời túc?
Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?
***
Tạm dịch:
Biết đủ là đủ, đợi đủ, chừng nào mới đủ?
Biết nhàn là nhàn, đợi nhàn, chừng nào mới nhàn?

>>>>

Như tượng Phật đặt trong cái phòng chung quanh vách toàn bằng kính. Một tượng sẽ phản chiếu ra vô lượng vô biên hình tướng Phật. Hằng ha sa số Phật là do tâm thức thiên sai vạn biệt của chúng sanh mà có.

>>>>>

Hãy đổ rượu trong gáo ra mới xin nước của Bồ Tát được.