Tìm mãi
Vẫn ở trong hiện tại
Mãi là cái đang là
Nên về nhà
là thăng hoa
mà vẫn không rời xa nguồn cội.