Cánh sen bay muôn nơi
Hương sen thơm ngát đời
Tâm rỗng hòa tam giới
Thân định đồng tánh chơi
Hề hề. . . .

>>>>>

(Bay đi muôn nơi/ Tranh thiền Ba Gàn)