Bóng đêm nứt ra

Mặt trời nhú mầm tinh khiết

 

Gió để quên chân

Rừng cây bâng khuâng

tìm vết chân của gió

 

Giọt sương trên đầu ngọn cỏ

Rơi xuống

Xuống mãi

 

Vẫn chưa tới đất