Sau khi đảnh lễ Phật và ngồi thiền ở Tháp Đại Giác. Chúng tôi đã đến đền thờ đức Phật, nơi xưa kia ngài đã nhập niết bàn và bảo tháp do vua A Dục kiến tạo đánh dấu nơi làm lễ trà tỳ (hỏa thiêu xác thân Như Lai).
Tại 2 nơi thiêng liêng nầy chúng tôi đã đảnh lễ Như Lai, đi kinh hành và ngồi thiền trong yên lặng.
Đây clip video để những người cùng đi trong đoàn kỷ niệm đợt hành hương về Tứ Động Tâm.
Cầu mong cho ai cũng khỏe mạnh, an lạc và đủ duyên lành để thường về đất Phật.

Click here to play this video